Arbeidsmediation

Heb je weleens meegemaakt dat er ruzie op de werkvloer is of binnen je team een samenwerkingsprobleem is ontstaan? Vaak leidt dit tot allerlei gevoelens zoals: irritatie, onmacht, verminderd werkplezier, onveiligheid, frustratie, gevoel van benadeeld zijn etc etc. Helaas kan dit leiden tot escalaties, waarbij het vertrouwen in collega(’s) en/of leidinggevende geschaad wordt. Niet onbelangrijk: door al deze negatieve, energie slurpende gevoelens neemt de productiviteit van werknemers af, er kan verzuim optreden of zelfs ongewenst verloop. Dit schaadt het bedrijf: qua imago als werkgever, de afname van productiviteit en ook onnodige en hoge kosten.

Als leidinggevende kan het heel lastig zijn dit zelf op te lossen, misschien ben je zelf onderdeel van het probleem. In de praktijk blijkt dat een echt open en gelijkwaardig gesprek aangaan met elkaar, heel moeilijk is. Men hoopt soms dat het zih vanzelf oplost, of vindt het een beetje onzin en soft om hier teveel aandacht aan te besteden. Ook wordt vaak gezegd dat het intern wel wordt opgelost, maar is dat ook zo? Mediationtechnieken en vaardigheden heeft niet iedereen zomaar van nature, dus het is ook begrijpelijk dat het niet altijd lukt dit intern op te lossen. Mediation wordt helaas nog vaak te laat ingezet, waardoor herstel van de arbeidsrelatie moeilijker of zelfs onmogelijk is geworden, met als gevolg uitval, verzuim en zelfs ontslag.

Wanneer dit je bekend voorkomt is het echt zinvol om de mogelijkheden van Mediation te onderzoeken! Zowel voor de werknemer als de werkgever is het een lastige situatie aangezien een ziekmelding vaak zorgt voor een impasse en goede communicatie niet meer mogelijk is. Ook andere collega’s merken dit, omdat het langdurig wegvallen van een collega een grote impact heeft op de werkbelasting (en kosten) binnen een bedrijf of afdeling.
Als goed werkgever is het belangrijk dat Mediation op tijd wordt aangeboden, om te onderzoeken wat de (herstel) mogelijkheden zijn, onder begeleiding van een neutrale derde; de Mediator.

Wanneer wordt arbeidsmediation ingezet?

 • Er is een verstoorde werkrelatie en jullie komener samen niet meer uit en jullie hebben er beiden belang bij dat de relatie hersteld wordt.
 • Er is sprake van ziekte ten gevolge van een verstoorde arbeidsrelatie (een arbeidsconflict) en de bedrijfsarts adviseert mediation in het kader van re-integratie, Wet Verbetering Poortwachter.
 • Eén van beiden wil de arbeidsrelatie beëindigen zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter (exit-mediation). Via een beëindiging met wederzijds goedvinden behoudt de werknemer zijn WW-rechten, worden juridische kosten bespaart en gaan partijen veelal goed uit elkaar. Hierdoor kun je op een prettige manier afscheid nemen en dat is in belang van de werknemer/werkgever en niet als laatste in het belang van de achterblijvende collega’s (oh zó wordt er omgegaan met ons!).

Wat kun je verwachten van een arbeidsmediation?

 • Om tot een goede conflictsdiagnose te komen, wordt er gestart met individuele intakegesprekken. Uit deze gesprekken zal blijken of partijen willen gaan werken aan het herstel van de relatie of dat partijen de communicatie willen gaan herstellen om elders binnen het bedrijf te re-integreren of omdat één van beide partijen niet meer verder wil.
  In het laatste geval is er sprake van een exit-mediation.
 • Bij een exit-mediation komt de hele juridische afwikkeling van de arbeidsovereenkomst aan bod. Dus wanneer gaan jullie uit elkaar en is er sprake van een ontslagvergoeding, speelt er een concurrentiebeding, is er een outplacement traject mogelijk. Al dit soort zaken worden vastgelegd in een beeïndigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden zodat de werknemer zijn WW-rechten behoudt.
 • Partijen houden ieder invloed op de uitkomst en je blijft weg bij het ‘juridisch gevecht’
 • Mogelijkheid om ‘gehoord’ te worden door een onpartijdige derde; dit blijkt echt van groot belang, omdat mensen zich serieus genomen voelen en de werkgever heeft op die manier ook echt aandacht voor de ernst van de situatie. Partijen voelen zich vaak opgelucht dat ze hun verhaal konden doen.

Oorzaken arbeidsconflict

  De arbeidsrelatie is een complexe relatie en hierdoor kunnen er spanningen ontstaan tussen collega’s of tussen een werkgever en een werknemer. Veel voorkomende oorzaken van arbeidsconflicten zijn: gebrek aan (goede) communicatie, gebrek aan waardering, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, botsende persoonlijkheden of privé-problemen.

  Voorbeeld van een herstel-mediation

  Exit-mediation

  Wanneer blijkt dat de beste oplossing is om de werkrelatie te beëindigen, dan wordt in een Exit-mediation afgesproken hoe en op welke voorwaarden jullie op een goede manier uit elkaar kunnen gaan. Hierbij zijn meestal betrokken; de werknemer om wie het gaat, de manager, iemand van HR en een juridische adviseur voor de werknemer. Hieruit volgt een beëndigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Een dergelijke overeenkomst zorgt ervoor dat de werknemer zijn WW-rechten behoudt en het getuigd van goed werkgeverschap, ook richting overige werknemers.

  Voorbeeld van een exit-mediation

  Als mediator ben ik gericht op “empowerment en recognition”, waardoor partijen gelijkwaardig met elkaar in gesprek kunnen komen. Partijen zijn daardoor sneller en beter in staat om weer autonoom te beslissen (extra belangrijk wanneer er sprake is van ziekteverzuim door het arbeidsconflict) en zij kunnen zich beter in het perspectief van de ander verplaatsen, waardoor zij constructiever gaan communiceren en zij beiden onderdeel kunnen worden van de oplossing. Eventueel kunnen partijen zich laten begeleiden door een (juridisch) adviseur of vertrouwenspersoon (bijvoorbeeld wanneer iemand ziek is en zich niet sterk voelt om te kunnen onderhandelen).

Top